Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Twijfel tussen scheiden of blijven: tijdelijk apart gaan wonen als je gehuwd bent.

Bij relatieproblemen of twijfel tussen scheiden of blijven wordt wel eens een tijdelijke scheiding overwegen. Het wordt ook wel proefscheiding genoemd: een periode om tot rust te komen en zo te ontdekken of er nog kans bestaat dat jullie elkaar alsnog terugvinden.

Heel regelmatig komt dan de vraag: móeten we daarvoor officieel regelen? Of mogen we ook gewoon apart gaan leven?

Ik probeer in deze blog daarop kort & bondig te antwoorden, hoewel elke situatie uniek en anders is. En dus om een specifieke aanpak kan vragen.

In een notendop zal mijn antwoord steeds identiek zijn: de eerste cruciale voorwaarde om de vraag te beantwoorden is of er voldoende onderling vertrouwen is om zónder formele afspraken zo'n periode tegemoet te gaan.

Móeten we iets op papier zetten als we tijdelijk uit elkaar gaan?

Als jullie beslissen om in eerste instantie gewoon tijdelijk uit elkaar te gaan, dan kan het als té ingrijpend aanvoelen om toch formele of officiële regelingen op papier uit te werken. Dat lijkt dan niet meer te stroken met je wens om gewoon even rust en afstand te creëren, maar wordt eerder ervaren als iets definitiefs. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

In dat opzicht geloof ik dat communicatie cruciaal is, en wil ik dus ook vanuit mijn beide rollen spreken. Omdat, zoals ik wel regelmatiger schrijf, de wet en het recht niet steeds even veel oog en oor hebben voor alles dat eerder emotioneel is. Terwijl beide aspecten van belang zijn: zowel het emotionele en relationele, als het juridische. Als bemiddelaar ben ik voorstander van regelingen op maat, waarbij ik geloof in een verantwoordelijke houding, respectvolle & gelijkwaardige communicatie. Zo kom je samen tot afspraken, afgestemd op wat voor jullie werkt en waaraan ieder zich ook houdt. Als jurist wil ik ook het juridische aspect belichten, zodat je ook daar rekening mee kan houden.. 

Om tot de conclusie te komen dat eigen keuzes, gebaseerd op degelijke informatie & gelijkwaardig overleg cruciaal zijn om samen & respectvol beslissingen te nemen, afgestemd op wat best aansluit bij jullie situatie op dat moment.

Dus samengevat: óf jullie iets op papier uitwerken hangt voor mij in de eerste plaats af van jullie onderlinge vertrouwen. Een helder kader creëren waarin ieder goed weet wat de bedoeling is en wat er eigenlijk is afgesproken is wel altijd een goed idee. Zodat er geen voedingsbodem gecreëerd wordt voor wantrouwen, gewoon omdat jullie misschien niet op dezelfde golflengte zitten.

En uit ervaring weet ik dat het zinvol kan zijn daarin begeleiding te zoeken. Dat ik geloof dat een bemiddelaar daartoe goed geplaatst is, zal je niet verrassen. Omdat ik oprecht geloof dat niet louter een juridische benadering, maar zeker ook oog en oor voor alle emotionele aspecten en de kinderen heel belangrijk is.

Het huwelijk: welke regels gelden?

Door te trouwen kiezen jullie samen voor solidariteit, waardoor jullie op bepaalde vlakken jullie lot aan elkaar verbinden. En het is niet omdat jullie beslissen om apart te gaan leven, dat daardoor automatisch ook de regels die gelden voor gehuwden veranderen of worden opgeschort.

In grote lijnen zijn er twee grote groepen van beschermingsregels: de regels van het primair huwelijksstelsel die gelden voor álle gehuwden, en de regels van het secundair huwelijksstelsel, die verschillend zijn in functie van de vraag of jullie al dan niet een huwelijkscontract hebben.

Het primair huwelijksstelsel omvat onder meer de regels die stellen dat elke echtgenoot hoort bij te dragen naar mogelijkheden in gezinslasten, een bijdrage- en hulplverplichting, de plicht om samen te wonen, de bescherming van de gezinswoning, de vrijheid van beroepsuitoefening,…Eén van de onderdelen van het primair huwelijksstelsel is ook dat bij echtelijke moeilijkheden ook maatregelen getroffen kunnen worden ter bescherming. Of omgekeerd…onderneem je niets, zet je geen stappen om maatregelen te treffen, dan ben en blijf je (dus ook bij feitelijke scheiding) gehouden tot de regels van het primair stelsel.

Het secundair huwelijksstelsel heeft betrekking op het huwelijksvermogen. Is er geen huwelijkscontract, dan geldt het wettelijk stelsel (gemeenschap van aanwinsten). Is er een huwelijkscontract, dan staat daarin omschreven welk stelsel geldt voor jullie huwelijksvermogen.

De mogelijkheden bij feitelijke scheiding

Gewoon uit elkaar of apart gaan leven, zonder formaal iets te regelen

Als je niets onderneemt en jullie eigenlijk gewoon in onderling overleg apart gaan leven, dan blijven de regels van het huwelijk integraal gelden.

Concreet wil dat zeggen dat:

 • jullie bijvoorbeeld allebei gehouden blijven om bij te dragen in de gezinslasten 
 • jullie allebei hoofdelijk gehouden zijn en blijven tot huishoudelijke schulden
 • dat er in principe geen schuld- of vervreemdingsverbod geldt, want er geldt zoals de wet dat omschrijft een principe van gezamenlijk (of concurrentieel) bestuur voor de meeste vermogensrechtelijke handelingen in een gemeenschapsstelsel (jullie kunnen met andere woorden allebei vrij het gemeenschappelijk vermogen verbinden of bezwaren, goederen vervreemden of aankopen,…en horen mekaar daarin wederzijds te respecteren). (Opgelet: bij scheiding van goederen ligt dat ietwat anders.)

Vandaar wat ik meteen omschreef: niets ondernemen werkt alleen als er voldoende onderling vertrouwen is. Want zelfs als jullie achteraf zouden beslissen om toch definitief te scheiden, dan kan je niet zomaar met terugwerkende kracht zeggen dat jullie al apart leefden. Dat kán ingrijpende gevolgen hebben als je daar niet op gerekend had.

Goede afspraken zijn altijd belangrijk

Wat ik dan als bemiddelaar met partners dan doe is een helder kader afspreken.

Vermogensrechtelijke afspraken:
 • wie gaat waar wonen?
 • mogen jullie elkaars woning vrij betreden?
 • wie betaalt welke rekeningen en/of schulden?
 • een duidelijke afspraak dat er geen goederen vervreemd of verplaatst worden
 • wie gebruikt welke voertuigen?
 •  wat als zich onvoorziene kosten voordoen?
 • wat met huisdieren?
 • ...

Alles hangt ook af van de specifieke situatie, en die wordt natuurlijk ook bekeken. Wist je bv dat als je gehuwd bent en er wordt een huurcontract ondertekend door je partner, dat je automatisch medehuurder bent? Of dat als je gehuwd bent in een gemeenschapsstelsel dat ook de meubelen die je partner zou aankopen van jou zullen worden?

Persoonlijke, relationele, emotionele afspraken:
 • blijven jullie onderling contact houden? Komt er met andere woorden eerder echt rust en afstand, of spreken ze bijvoorbeeld af om op bepaalde momenten samen dingen te doen, te praten,…?
 • spreken jullie een termijn af of laten jullie alles even op zijn/haar beloop?
 • ...
Afspraken over de kinderen:
 • afspraken over het verblijf
 • financiële afspraken
 • afspraken over communicatie
 • & alles dat voor jou als ouder of voor je kind(eren) belangrijk is


Voorlopige maatregelen vastleggen via de Familierechtbank


Het is ook mogelijk om voorlopige maatregelen vast te leggen via de Familierechtbank.

Dat hoeft níet via een procedure, maar kan even goed in onderling overleg via een overeenkomst. Dat wordt wel eens vergeten. Je kan dus ook daarvoor beroep doen op bemiddeling.

Voorlopige maatregelen vastleggen : wanneer een goed idee?

Ik durf samen te vatten dat er twee situaties zijn waarin dat zonder twijfel een goed idee is:

 • als hoe dan ook beslist is om uit de echt te scheiden, maar de kans reëel is dat het nog een tijd kan duren vooraleer er een formele echtscheiding komt. Dat kan verschillende redenen hebben: omdat je tijd wil nemen om over de toekomst te beslissen, omdat er nog bepaalde stappen nodig zijn (bv eerst een woning verkopen) maar je in afwachting daarvan wel al duidelijkheid en een juridisch kader wil scheppen,…
 • als er niet heel veel vertrouwen is dat onderlinge afspraken zullen worden nageleefd of als je gewoon wederzijds garanties wil installeren om toekomstige discussies te vermijden.

Voorlopige maatregelen: waar denk je dan aan?

Veelal worden onder meer volgende voorlopige maatregelen vastgelegd:

 • het recht om afzonderlijk te verblijven en een wederzijds betredingsverbod
 • een schuld- en een vervreemdingsverbod
 • het recht om voorlopig bepaalde goederen te gebruiken
 • wie welke schulden en lasten voorlopig verder betaalt
 • wie het recht heeft om de gezinswoning verder te bewonen
 • een regeling voor de kinderen
 • ...

De voorlopige maatregelen vervallen zodra ze vervangen worden door een integrale EOT (overeenkomst tot echtscheiding met onderlinge toestemming) waarin jullie vervolgens samen de definitieve gevolgen van echtscheiding regelen.  Op basis van zo’n EOT zal dan de Familierechtbank de echtscheiding uitspreken.

Komt er een verzoening, dan kunnen de voorlopige maatregelen beëindigd worden uiteraard.

Het voordeel van voorlopige maatregelen:

 • de regeling voor de kinderen wordt al vastgelegd, en blijft in principe behouden ook na echtscheiding.  Je kan ze uiteraard wel nog steeds wijzigen, bijvoorbeeld in de scheidingsovereenkomst.
 • er is een bindende regeling, bevestigd door een familierechter, en een veilig juridisch kader waaraan ieder zich te houden heeft.

Vragen over feitelijke scheiding?

Neem gerust contact als je nog vragen hebt. Voor mij belangrijk is dat je weet dat ik je als bemiddelaar ook op juridisch vlak graag wil verder helpen, steeds neutraal betrokken & vanuit bemiddelingsgericht oogpunt, zodat je niet naar een advocaat hoeft voor meer info.

Ik geloof dat er altijd mogelijkheden zijn om samen & respectvol tot oplossingen te komen, en wil daaraan graag mijn steentje bijdragen.

Ik verwijs je ook naar een aantal e-books die je gratis kan downloaden met heel wat info.

Groetjes,

Maaike 

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Tips voor communicatie bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding

Tips voor communicatie met je partner bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding.

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x