Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je warme contacten met je kleinkind(eren).

Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen of conflict op. Dat kan vele redenen hebben. 

Scheiding zorgt soms dat grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Ik maak bijvoorbeeld regelmatig mee dat een scheiding pijnlijke impact heeft op de relatie met het eigen kind. Zeker op (jong)volwassen leeftijd kan het gebeuren dat je kind een eigen beleving heeft van jullie scheiding als ouders en dat de relatie erg vertroebelt. Als er dan kleinkinderen zijn of komen wordt dat des te pijnlijker…want je wil als grootouder natuurlijk contact met kind én kleinkind(eren). Als je dat ontzegd wordt, is de onmacht groot.

Een andere regelmatig voorkomende situatie is als je eigen kind in een vechtscheiding belandt, waardoor je als grootouder nog amper contact hebt met je kleindkind(eren). Terwijl je misschien voorheen de kinderen regelmatig opving, krijg je hen nu nog amper te zien.

Je stelt je de vraag of je ook als grootouder eigen rechten hebt op een zelfstandig omgangsrecht.

Ik belicht het standpunt van grootouders / ouders / ex-schoonouders, die vragen hebben over hoe om te gaan met situaties zoals hierboven geschetst. Ik ga er van uit dat ze dat willen doen met het belang van hun kleinkind centraal. Dat het niet enkel gaat om gelijk, maar ook om geluk met andere woorden.

Dat is een belangrijk uitgangspunt, en gelukkig ook een evolutie die zich in de juridische wereld verder voltrekt. Zowel het recht als rechters evolueren in een richting waarin minnelijke regelingen, bemiddeling & overleg gestimuleerd wordt. Omdat blijven leven in spanning & conflict, niet bereid zijn om te werken aan een betere relatie met ook de ouder(s) van je kleinkind geen fijne context zou zijn voor fijne contacten met je kleinkind.

Omgangsrecht grootouders kleinkind volgens de wet

Natuurlijk zijn je rechten ook belangrijk.

Ons Burgerlijk wetboek voorziet heel uitdrukkelijk voor grootouders het recht om contact te hebben met hun kleinkind. Artikel 375bis BW stelt:

“De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke aan een overeenkomst tussen partijen, wordt over de uitoefening van dit recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de Procureur des Konings beslist door de familierechtbank."

Zoals je kan lezen hoef je als grootouder geen bijzondere affectieve band te bewijzen met je kleinkind. In 2018 werd de wetgeving ook versoepeld: wie je omgangsrecht wil ontzeggen heeft te bewijzen dat dit tégen het belang van het kind is.

Je leest ook de woorden “bij gebreke aan overeenkomst”. Nogmaals een bevestiging dat ook familierechters willen vermijden dat zíj die soms lastige knopen door te hakken hebben. Omdat ook zij weten dat als zij een omgangsrecht opleggen, zonder de betrokken partijen te ondersteunen om met elkaar in overleg te gaan, zij in essentie het onderliggende conflict laten voortbestaan. Met alle gevolgen van dien voor de beleving van het (klein)kind.

Omgangsrecht als grootouder met je kleinkind via bemiddeling

De meest ideale manier om te komen tot een regeling is via bemiddeling: samen met de ouder(s) een oplossing uitwerken. Dat vraagt natuurlijk om communicatie & overleg, en daarin worden jullie dan ondersteund door een bemiddelaar.

Ik wil daarover graag veel vertellen, hoewel ik eigenlijk altijd hetzelfde zeg: elke situatie is anders & elke bemiddeling is dat dus ook. Net dat maakt het zo waardevol: het is maatwerk, en er wordt in functie van de situatie gezocht naar oplossingen.

Dat kan zeker een juridische overeenkomst zijn, zie goedgekeurd kan worden door een familierechter. Maar het is ook altijd de bedoeling om wat er werkelijk aan de basis ligt van het conflict bespreekbaar te maken. Zo kan rekening gehouden worden met bezorgdheden, kan gezegd worden wat er te zeggen valt, kunnen jullie misschien beter van elkaar begrijpen wat er écht speelt, kan rekening gehouden worden met het kleinkind zelf, ….

Ik ben me er goed van bewust dat dat uitdagend is. Omdat er soms al veel gebeurd is, de conflicten diep geworteld zijn, de pijnen diep gesneden hebben,…Je gelooft misschien zelf niet eens meer in een echte oplossing, dat met elkaar praten nog kan. En toch...

Ik ben overtuigd dat er een groter belang op het spel staat dat je als volwassene zou moeten uitnodigen om samen te werken, en bewust te kiezen voor een constructieve oplossing die je niet in handen van advocaten of een rechter legt : het belang van je (klein)kind.

Daarin durf ik klare taal te spreken, met oprecht de beste intenties: je (klein)kind verdient het niet om onderwerp & voorwerp van een juridische strijd te worden.

Het feit dat je wil “vechten” voor je (klein)kind vertelt mij dat er heel veel liefde is. Die liefde uit je niet door tegen elkaar te vechten op een manier die een kind verscheurt. Die liefde uit je door samen te werken. En vinden jullie elkaar niet leuk, is er in jullie onderlinge relatie veel gebeurd waardoor je boosheid of verdriet ervaart, dan mag je uiteraard je grenzen bewaken. Wel is het aan jou als volwassene om daarover in gesprek te gaan met elkáár.Echte liefde uit zich alleszins niet door een (klein)kind ook maar op enige manier te betrekken in of te belasten met conflict.

Ik nodig alleszins met een warm hart zowel ouder(s) als grootouder(s) uit om in gesprek te gaan, vooraleer ze het lot van hun kind uit handen geven. 

Waar liefde is (en die is er altijd voor het kind), is er hoop; en waar er hoop is zijn er altijd oplossingen. 

Ik wil me altijd ten volle engageren om die samen te zoeken en te vinden.

Omgansrecht als grootouder met je kleinkind afdwingen via de Familierechtbank?

Ik hoop dat je pas in allerlaatste instantie deze stap zet. Je weet nu dat je als oma of opa principieel volgens de wet het recht hebt om je kleinkind te zien. Dat recht zal je in principe alleen ontzegd worden als aangetoond wordt dat de contacten tégen het belang van het kind zijn.

Dat is natuurlijk een vaag begrip, en zal in de feiten beoordeeld worden.

Als er erg geëscaleerde conflicten tussen jou en (één van de) ouders zijn, als er feiten worden aangevoerd waardoor zou worden aangenomen dat een kind bij jou niet veilig is,…dan zal daar rekening mee gehouden worden. 

De kans is reëel dat er een sociale studie wordt bevolen om aan de rechter advies te geven.

Zulke procedures zijn pijnlijk, duren lang en kosten veel geld & negatieve energie. Je voert ze in principe ook tegen beide ouders, dus ook je eigen kind.

De stem van het kind zélf

Belangrijk is ook dat kinderen zelf een stem kunnen krijgen. Ons Belgisch recht voorziet een hoorrecht, waarbij kinderen vanaf 12 jaar automatisch worden uitgenodigd om te worden gehoord. Onder de 12 jaar kunnen worden gevraagd om te worden gehoord. Aan hun stem zal, zoals dat wordt omschreven “een passend belang” worden gehecht.

Ook in het kader van bemiddeling kunnen kinderen trouwens een stem krijgen.

Hoeveel omgangsrecht?

Hoe uitgebreid het recht zal zijn is moeilijk te voorspellen en hangt erg af van de concrete situatie.

Zijn de ouders zelf gescheiden, dan zal dat een rol spelen. Dan zou bijvoorbeeld bekeken worden of jouw omgangsrecht in te passen is in het omgangsrecht van (één van de) ouders, of je niet hoe dan ook al via je eigen kind contact hebt met je kleinkind,…

Maar in essentie, zoals alles dat met kinderen te maken heeft, zal de rode draad bij de beoordeling steeds het belang van het (klein)kind zelf zijn. Als je jouw kleinkind voordien bijvoorbeeld veel opving of als het tijdelijk bij je inwoonde, dan kan het voor je kleinkind een groot gemis zijn en daar zou rekening mee gehouden kunnen worden. Als er bijzonder veel conflict is tussen jou en één van de ouders dat escaleert, dan zou dat als belastend voor je kleinkind kunnen worden beschouwd.

Heb je een vraag over omgangsrecht tussen grootouders en kleinkind?

Ik wil je als bemiddelaar, jurist (ook vanuit mijn ervaring voordien als advocaat in het Familierecht) & Maaike helpen. Met informatie, een luisterend oor, inspiratie over hoe om te gaan met de situatie & uiteraard hoop ik vooral dat ik als bemiddelaar zou kunnen & mogen bijdragen aan een echte oplossing.

Je mag me altijd contacteren, via een mailtje of door een gesprek in te plannen.

Groetjes,

Maaike 

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x