Privacy & cookieverklaring

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Perspectieven, met maatschappelijke zetel te Guffenslaan 46 te 3500 Hasselt en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE655 687 138 (hierna: “Perspectieven”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website of onze diensten, het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door gebruik te maken van contactformulier of mailadressen van Perspectieven, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook gekend als GDPR).

Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van Perspectieven. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen verbonden met onze website. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Perspectieven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken volgende persoonsgegevens, en enkel de relevante gegevens voor de verschillende doelen (zie verder) : voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijf/organisatie, BTW-/ondernemingsnummer, foto's en videobeelden, specifieke cursistengegevens (info over inschrijving, eerder gevolgde training, opvolging aanwezigheden, evaluatiegegevens, uitgereikte attesten,....), overige gegevens die je actief verstrekt, bv in correspondentie, telefonisch, mondeling.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een bemiddeling of andere sessies/gesprekken

Wanneer je cliënt bent van Perspectieven, dan is het mogelijk dat je ons nog andere persoonsgegevens meedeelt, eventueel ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die extra bescherming genieten vanwege de potentieel grotere inbreuk op je privacy. Voorbeelden zijn: ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid, genetische gegevens, strafrechtelijk verleden, financiële situatie, vermogensrechtelijke elementen, persoonlijke informatie over je ouderschap of je kind,....In principe is het verboden deze gegevens te verwerken, tenzij daar een wettelijke grond voor is, of als de persoon in kwestie uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onderteken je een bemiddelingsprotocol, dan verleen je toestemming om de persoonsgegevens die jij ons meedeelt, inclusief bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te registreren in een verslag, in een mail of in een overeenkomst. 

De bemiddelaar(s) van Perspectieven is/zijn gebonden door de "Gedragscode van de erkende bemiddelaar' (Beslissing 18 okt 2007 van de Federale Bemiddelingscommissie), die strikte bepalingen over de vertrouwelijkheidsplicht en het beroepsgeheim vermelden. 

Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens 

Jouw gegevens worden verwerkt voor een specifiek doel met volgende rechtsgronden:

  • bij invullen van het contactformulier of contactname via mail om aan je vraag te voldoen en er op te antwoorden. En ook om je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en andere informatie verbonden aan onze missie.
  • bij inschrijven voor de nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en andere informatie verbonden aan onze missie. We kunnen ook eenmalig nieuwsbrief versturen aan nieuwe contacten die hiervoor geen toestemming hebben verleend om onze missie, diensten, werking bekend te maken. In elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.
  • bij het plaatsen van een reactie via social media, een forum, een blog,....om op je reactie te reageren, ze te plaatsen of verwijderen,... en om je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en andere informatie verbonden aan onze missie. We kunnen ook eenmalig nieuwsbrief versturen aan nieuwe contacten die hiervoor geen toestemming hebben verleend om onze missie, diensten, werking bekend te maken. In elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.
  • bij ondertekening van een bemiddelingsprotocol, bij deelnemen aan een persoonlijk dan wel onlinegesprek, bij overeenkomst tot verstrekken van diensten, ....om je te kunnen contacteren, om info of feedback met je te delen, om je dossier te beheren, om te kunnen factureren. Verder ook om je op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en andere informatie verbonden aan onze missie. We kunnen ook eenmalig nieuwsbrief versturen aan nieuwe contacten die hiervoor geen toestemming hebben verleend om onze missie, diensten, werking bekend te maken. In elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.
  • bij aangaan van een samenwerking  (met particulieren, organisaties, bedrijven,...): om je te contacteren, de onderlinge samenwerking mogelijk te maken, om administratief en financieel (facturatie) te kunnen samenwerken.

Personen jonger dan 16 jaar

Ook het verzamelen van gegevens van jongeren jonger dan 16 jaar is niet zonder meer toegestaan. Om deze gegevens te verzamelen of aan hem/haar/hen diensten te verlenen is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Onze website is niet gericht op het bekomen van gegevens van -16-jarigen, maar we kunnen uiteraard niet nagaan of een bezoeker ouder is dan deze leeftijd. We gaan er van uit dat ouders of wettelijke vertegenwoordigers betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kind of degene voor wie ze wettelijk verantwoordelijk zijn, en gaan er van uit dat gegevens worden verstrekt met hun toestemming. Heb je het idee dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een -16jarige zonder toestemming, neem dan contact via een mail naar contact@perspectieven.be waarbij wij uiteraard deze gegevens uit onze bestanden zullen verwijderen. 

Gegevens van -16jarigen in het kader van bemiddeling worden geacht te zijn gedeeld en verstrekt door de ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers.

Gegevens die anoniem geregistreerd worden voor statistische doeleinden mbt navigeren op de website

Je IP-adres en daarvan afgeleide locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website (bv bezochte pagina's), je apparaat type (smartphone, desktop, tablet), alsook bronnen over hoe je op onze website terecht kwam (via social media, via een zoekmachine, via verwijzende websites,...)kunnen anoniem geregistreerd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Perspectieven werkt enkel met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (genomen door een computerprogramma of computersysteem) als daarbij een menselijke tussenkomst (bv door een medewerker van Perspectieven) betrokken is. De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Hoe lang bewaart Perspectieven persoonsgegevens?

Perspectieven bewaart je gegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We bewaren ze zolang nodig om je de dienst te verstrekken die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je kan steeds verzoek tot verwijdering of inzage vragen, of je toestemming intrekken. Dat kan via een eenvoudige mail naar contact@perspectieven.be. 

Facturen worden bewaard zolang voorgeschreven door de wet.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Perspectieven gaat voorzichtig tewerk in het delen van je gegevens, en zal in geen geval je gegevens verkopen.

In het kader van een bemiddeling wordt verwezen naar het bemiddelingsprotocol met daarin verdere details over de info die mogelijk gedeeld wordt met derden.

Zo Perspectieven samenwerkt met derden zullen enkel de gegevens verstrekt worden nodig om tegemoet te komen aan onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gedacht kan worden aan een websiteverstrekker, een boekhouder voor het voeren van boekhouding,...

Geef je uitdrukkelijke toestemming dan kan Perspectieven uiteraard je gegevens doorgeven aan anderen, bv met oog op doorverwijzing, in het kader van afhandeling van de diensten (bv. rechtbank, notaris,...)

Wil je je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming; of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking of deze te beperken; en om je gegevens te laten overdragen. Daartoe kan je via mail naar contact@perspectieven een verzoek indienen. 

Wil je uitschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan dat via de link die daartoe in elke nieuwsbrief wordt vermeld. 

Wil je een reactie laten verwijderen op een blogpost, de website, een social media kanaal, dan mag je daar steeds per email om verzoeken. 

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Perspectieven aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Perspectieven en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. 

Je kan zelf je internet browser zo instellen dat deze geen cookies opslaat, of alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website gebruikt mogelijk verschillende soorten cookies.

Functionele cookies: bedoeld om een website goed te kunnen laten werken, en voor je gebruiksgemak. Perspectieven.  Ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze welk artikel je in een webwinkel in een winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je door de website surft. 

Analytische cookies, gebruikt om anonieme statistieken bij te houden.

Social media cookies om bv te reageren op artikelen via social mediaplatformen. De cookies komen dan rechtstreeks van het social mediakanaal zelf. Klik je op deelknoppen voor social medianetwerken, dan wordt een cookie geplaatst achter deze knoppen door het social mediakanaal zelf en daarvoor gelden de privacyregels van de sociale netwerken zelf, zonder dat wij daar enige invloed op hebben. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. (*)

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

(°) Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x