Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven?

Aan elke scheidingsbeslissing gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Het is ook geen gemakkelijke beslissing. Uit elkaar gaan betekent immers niet alleen je partner loslaten, maar ook een deel van je leven. 

Ik kan je met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nog niemand heb ontmoet die lichtzinnig of ondoordacht uiteindelijk de stap zet om uit elkaar te gaan.

Aan de basis van twijfels kunnen vele redenen liggen: veel conflicten, afstandelijkheid, naast mekaar leven, eerder als broer & zus door het leven gaan, zodanig gefocust zijn op de kinderen en opvoeding dat er nog maar weinig aandacht voor elkaar als partners is, zich afsluiten voor elkaar, te weinig affectie en intimiteit, andere behoeften die met de jaren duidelijker worden,...

Er is alleszins zelden één geïsoleerde reden. Relatieproblemen sluipen bijna ongemerkt binnen en gaan stilaan aan kracht toe te nemen. Tot op het moment dat ze leiden tot het effectief in vraag stellen van de relatie. Exact benoemen waardoor of wanneer ze begonnen is niet evident, omdat natuurlijk in een eerste fase wordt gedacht dat elke relatie nu eenmaal ups & downs kent.  

Zodra het idee van uit elkaar gaan als mogelijke oplossing regelmatig de kop begint op te steken breekt meestal een zware periode van twijfel aan. Waarin je heen-en-weer geschud wordt: je schippert tussen enerzijds toenemende onmacht en moedeloosheid, en anderzijds de diepe wens om het tij te keren.

Misschien ga je daar samen met je partner doorheen, maar de kans is ook reëel dat je twijfels je innerlijk verteren.

Twijfel in je relatie...

Het zou ongepast zijn als ik een lijstje van 'meest voorkomende redenen' zou schetsen voor relatieproblemen die groot genoeg zijn om effectief een scheiding te overwegen. Want hoe meer partners en koppels ik ontmoet, hoe meer ik ervaar dat ieder verhaal volledig anders is.

Soms zijn er hevige ruzies, soms is er net amper communicatie. 

Soms groeit de afstand bijna geruisloos, leven twee partners een compleet eigen leven tot minstens één van hen vaststelt dat ze persoonlijk elke verbinding met de ander verloren zijn.  

Soms ontmoet ik een partner die door een proces van persoonlijke groei gaat of door een ingrijpende gebeurtenis tot nieuwe inzichten komt. Ook een relatie of partnerkeuze wordt dan wel eens in een ander daglicht bekeken. Ik hoor dan vertellen dat ze hun keuze van toen nu gewoon niet meer onderschrijven.

Ik kan er natuurlijk niet omheen dat soms ook nieuwe liefdes iets wakker maken waardoor twijfel toeneemt, hoewel het zelden tot nooit zo is dat een nieuwe partner de rechtstreekse oorzaak van een breuk is. Je geeft immers door uit elkaar te gaan veel meer op dan alleen je partnerrelatie. Dat doe je niet op basis van alleen maar verliefde gevoelens, wel omdat er in je relatie iets ontbreekt dat voor jou ook belangrijk is. 

De druk van het gezin en hoeveel aandacht soms ongemerkt ging en gaat naar alles behalve elkaar, ook dat hoor ik regelmatig opduiken in gesprekken als reden waardoor de afstand gaandeweg is gegroeid. 

Soms is er niet echt een duidelijke of aanwijsbare reden, ...en maakt net dat het zo moeilijk.

Alleszins: ieder relatieverhaal is uniek, en is een samenspel is van actie en reactie.

De rode draad doorheen alle ervaringen van twijfels is zich niet meer verbonden voelen met de ander, de connectie die verloren ging.

Waarbij zich dan de grote vraag stelt of het geloof er nog is op herstel of verbetering. En daaraan gekoppeld de oprechte intentie van twee partners om nog of opnieuw ten volle in de relatie te investeren. Want in essentie is dat wat minimaal nodig is om weer toe te groeien naar liefdevolle verbinding samen.

Scheiden of blijven: wanneer weet dat je beslist hebt?

Wanneer gaat me dan duidelijk worden wat te doen...? Ga ik ooit een beslissing kunnen nemen...?

Ja!

Het is alsof er op een gegeven moment in je innerlijke radarwerkjes een klik gemaakt wordt waarvan je voelt dat hij onomkeerbaar is. Ik kan het best op die manier omschrijven. 

Dan kan je je twijfels, in eender welke zin, weer loslaten en ook vrede nemen met je beslissing. 

Beslis je om te blijven, dan aanvaard je je partner weer ten volle als levensgezel en kan je focussen op wat nodig is om jullie relatie te versterken. Beslis je om uit elkaar te gaan, dan sta je op dat moment aan het begin van een mogelijk nog woelige periode waarin je aan je partner je beslissing zal vertellen.

Terwijl jij, misschien wel grotendeels in stilte, best lange tijd twijfelde, wordt je partner plotsklaps niet alleen met je beslissing maar ook meteen alle emoties en de gevolgen geconfronteerd. Dat kan best heftig zijn. 

In dat proces, en ook om uiteindelijk tot afspraken te komen over alles dat te regelen valt, is het goed om vrij snel contact te leggen met een bemiddelaar. Enerzijds om jullie gesprekken te begeleiden, en er zorg voor te dragen dat jullie min of meer op eenzelfde golflengte kunnen geraken. Anderzijds ook om alle informatie te geven die nodig is en jullie vragen te beantwoorden. Want...die eerste fase is vaak de meest intense en niet zelden groeit in die periode de afstand en soms ook het wantrouwen. Ik geloof oprecht dat het cruciaal is om vanaf het begin gelijktijdig en transparant geïnformeerd te worden en ook in communicatie te blijven. Zelfs als dat moeilijk is. Zeker als jullie samen kinderen hebben.

Perspectieven : hulp bij twijfel over je relatie of vragen of scheiding

Als je twijfelt over je relatie, dan heb je het emotioneel moeilijk. De kans is daarnaast ook groot dat je veel vragen hebt die meespelen in je proces: praktisch, juridisch, financieel, over de kinderen,…

De keuze maken kan alleen jij. 

Wel helpt het om daarin hulp en ondersteuning te zoeken. Uitspreken wat in je leeft geeft je in de eerste plaats een echo die helpt je gedachten te ordenen. Een klankbord, een extra paar ogen & oren en neutrale informatie over al de vragen waar je mee worstelt brengen vaak een vorm van rust. 

Ik weet dat die stap zetten een grote drempel kan zijn. Door uit te spreken wat in je leeft wordt het precies "echt". Tegelijk lucht het op, en helpt het om antwoorden te krijgen. Want ik merk dat toch best veel partners nood hebben aan enerzijds een luisterend oor, en anderzijds degelijke informatie. Over rechten en plichten, de gevolgen voor kinderen,... 

Ik richtte Perspectieven op met de bedoeling om iedereen die worstelt met een vraag die gerelateerd kan worden aan scheiden een antwoord te bieden. Zelf hecht ik veel belang aan in de eerste plaats een menselijke benadering. Ik ontmoet je dus graag met een warm hart en wil je een klankbord en een echo bieden. Vanuit mijn juridische achtergrond en ervaring geef ik ook informatie over rechten en plichten. En omdat de kernmissie van Perspectieven "bijdragen aan een wereld met minder vechtscheidingen zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden" is, voel je dat ik ook steeds het perspectief van kinderen centraal stel.

Kortom, ik wil oog en oor hebben voor alles dat er voor jou toe doet. Het recht kan daarbij een richtingaanwijzer zijn, maar hoeft geen keurslijf te betekenen.

Dus ik ontmoet je graag voor een persoonlijk gesprek in Hasselt, of online. Samen of apart.

Scheiden of blijven?

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x