Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Aan de beslissing om te scheiden gaat vaak een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf.

Eens de beslissing genomen verandert alles. Van het ene op het andere moment ontstaat er afstand, en hoewel jullie jarenlang lief en leed deelden lijken jullie misschien plots wel vreemden voor elkaar.

Elke situatie is natuurlijk anders, en ieder heeft een eigen manier om op moeilijke situaties te reageren. Maar ongetwijfeld heb je veel vragen. 

Ik hoop je een aardig stuk op weg te helpen. Dat doe ik enerzijds als jurist en anderzijds als bemiddelaar. Ik werk dagelijks met koppels die scheiden en geloof daardoor oprecht dat beide benaderingen belangrijk en waardevol zijn. 

Omdat elke situatie anders is en veel afhangt van de vraag of jullie gehuwd zijn of niet, een kind hebben of niet,...is het moeilijk om een globaal beeld te schetsen waarin jij al de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom kan je via deze link ook het e-book "Eerst Hulp bij Scheiding" kosteloos downloaden. Daarin wordt dieper ingegaan op alles wat te regelen zou kunnen zijn, en hoe dat kan. 

Nu krijg je een beeld geschetst van wat belangrijk is, waar je juiste informatie kan vinden, hoe een scheiding verloopt in functie van de vraag of jullie al dan niet gehuwd zijn,....

Juiste informatie die je ook echt hélpt

Sommige partners hebben eerst tijd nodig om hun gevoelens een plaats te geven alvorens na te denken over de toekomst en hoe die te regelen. Anderen willen net zo snel mogelijk alles geregeld hebben en gaan meteen op zoek naar informatie.

Op welk moment je ook informatie zoekt: het is belangrijk bewust te kiezen bij wie je dat doet. Als de wet op elke vraag zwart-wit antwoord zou bieden, dan zou ieder met kennis van zaken aan elk van jullie dezelfde informatie geven. De realiteit is echter anders. 

De wet en het recht schrijven niet op elk vlak eenduidig oplossingen voor, en laten veel ruimte voor vrije invulling en beoordeling op basis van feiten. 

Gelukkig maar, want stel je voor dat de wet zou zeggen welke verblijfsregeling jullie verplicht zouden moeten volgen voor je kind bijvoorbeeld...

Dat zorgt ook dat je informatie en advies kan krijgen vanuit heel verschillende invalshoeken. 

Kort samengevat wil ik je daarover alsvast vertellen dat:

  • een louter juridische benadering het menselijke aspect vaak onderbelicht laat. Emoties spelen in het recht geen rol, maar voor jou als mens wel. Je kan in het recht gelijk krijgen, maar daarom voelt het in realtiteit nog niet als overwinning. Kortom, als je informatie inwint, zorg dan dat je ook een globaal beeld krijgt, dat rekening houdt met alle aspecten, zowel menselijk als juridisch.
  • eenzijdig advies, enkel vanuit jouw standpunt bekeken, vaak het hele plaatje buiten beschouwing laat. Ga je advies vragen aan iemand die enkel vanuit jouw positie de situatie bekijkt en focust op jouw rechten en plichten, dan houdt dat risico's in. Op conflict, op advies dat bepaalde aspecten niet mee in beschouwing neemt,...

Daarom geef ik je de raad om degelijke en objectieve informatie te zoeken, die rekening houdt met elk aspect en het hele plaatje. Met het recht, met jullie en met je kind(eren).

Ik geloof dat een bemiddelaar met juridische achtergrond dus een goede keuze is.

Hoe verloopt een scheiding? 

Jullie zijn gehuwd

Dan zal de Familierechtbank tussenkomen om de scheiding uit te spreken.

Scheiden jullie met onderlinge toestemming, dan is dat eigenlijk ook meteen het enige dat de Familierechtbank doet. Want jullie sluiten dan een overeenkomst af waarin jullie over elk aspect afspraken maken waarover jullie het eens zijn geraakt. 

Dat is ook meteen de context waarin ik als bemiddelaar werk: samen met koppels stap per stap toewerken naar een regeling op papier. Zodra er een akkoord is, is dan ook meteen alles geregeld. De rechtbank keurt de overeenkomst goed, en daarmee is alles achter de rug.

Kiezen jullie voor een procedure, dan is de rol van de Familierechtbank groter en zullen jullie in principe ook allebei een advocaat nodig hebben. 

De rechtbank spreekt dan de scheiding uit na een aantal maanden of een jaar (de duurtijd is afhankelijk van jullie standpunt). In afwachting worden ook voorlopige maatregelen uitgesproken, die gelden tot de scheidingsprocedure achter de rug is. Dat kan gaan over wie in het huis mag blijven wonen, wie welke lasten betaalt, wie welke goederen mag gebruiken.... Ook wordt in het kader van voorlopige maatregelen een regeling voor je kind(eren) uitgesproken. Anders dan de andere voorlopige maatregelen vervalt de kindregeling niet zodra de scheidingsprocedure is afgerond. 

Al de andere aspecten zijn voorlopig: mag jij dus bijvoorbeeld in het huis blijven van de rechter, dan is dat niet noodzakelijk ook nog zo nadat de echtscheiding uitgesproken is. Mag jij een auto blijven gebruiken, dan zal achteraf toch nog bekeken worden of dat zo blijft en hoeveel je daarvoor eventueel dient te vergoeden aan de ander. In de hypothese van een procedure gebeurt de 'vereffening en verdeling'  (= defintief verdelen en toewijzen van goederen) met andere woorden pas ná dat de echtscheiding werd uitgesproken. Dat gebeurt dan via een notaris die de Familierechtbank benoemt. Ook dan zal bijstand van een advocaat nodig zijn, want in dat stadium is de kans heel wat kleiner geworden dat jullie onderling nog tot regelingen komen. 

Jullie zijn niet gehuwd

Dan is het niet strikt noodzakelijk dat een rechtbank tussenkomt als jullie uit elkaar gaan, en is de vraag of jullie wettelijk dan wel feitelijk samenwonend zijn belangrijk.

Jullie zijn als samenwoners met andere woorden niet verplicht om via een rechtbank te gaan. Maar dat kan wel zinvol zijn. Zeker als jullie een kind hebben samen is het belangrijk om de afspraken vast te leggen in een ouderschapsovereenkomst of -plan en deze te laten goedkeuren door de rechtbank. Als jullie samen een huis, leningen, ....hebben zullen ook daarover afspraken nodig zijn.

Gelijklopend aan wat hierboven geschreven staat is het zo dat als jullie kiezen voor bemiddeling jullie samen tot deze regeling komen. Kiezen jullie voor procedure dan verdedigen advocaten jullie standpunt en is het de rechter die beslist. De procedure verloopt wel anders dan bij gehuwden. 

Wat valt er te regelen ?

Zijn jullie gehuwd dan zal er bij echtscheiding uiteindelijk een regeling komen over heel veel aspecten: de kinderen, het huis, leningen, financiële rekeningen, meubilair, voertuigen, belastingen, erfrecht,.....Ofwel werken jullie die samen uit, ofwel worden die regelingen in het kader van een procedure besist.

Zijn jullie samenwonend dan legde ik al uit dat er geen vaste voorschriften zijn waarover jullie regelingen moeten treffen om uit elkaar te gaan.

Wil je een volledig overzicht van wat te regelen zou kunnen zijn in jullie situatie? Download dan kosteloos "Eerste Hulp bij Scheiding", waardoor je daar een volledig beeld van krijgt.

Je rechten & plichten

Naast goede informatie en jullie situatie spelen natuurlijk ook rechten en plichten een rol. Dat de wet geen zwart-witte antwoorden biedt op elke vraag wil niet zeggen dat er geen juridisch kader is van rechten en plichten die minstens richting geven aan de mogelijkheden. Over je kind, over ouderschap na scheiding, over de financiële regeling voor je kind,jullie huis, leningen, gelden,....

Je weet al dat veel afhankelijk is van jullie situatie, en de vraag of jullie al dan niet gehuwd zijn. Als jullie een huwelijkscontract hebben gelden ook andere regels over de verdeling van jullie vermogen dan wanneer jullie volgens het wettelijk stelsel (=zonder huwelijkscontract) getrouwd zijn. 

Voor wettelijke samenwoners gelden dan weer andere regels dan voor feitelijke samenwoners.

Wat in elke situatie gelijklopend is is dat jullie bij een scheiding in onderling overleg uiteindelijk zelf beslissingen nemen, zelfs als die afwijken van hoe het strikt juridisch zou verlopen. Natuurlijk is het belangrijk om wel steeds goed geïnformeerd te worden over het juridisch kader. Maar meestal is het zo dat een uitkomst die rekening houdt met méér dan alleen maar de wet en op maat is uitgewerkt de beste regeling blijkt.

Download je "Eerste Hulp bij Scheiding", dan krijg je meteen ook toegang tot uitgebreidere informatie over:  

  • geld, huis, goederen,....kortom, het vermogensrechtelijk onderdeel
  • ouderschap na scheiding
  • de kindregeling

Telkens met uitleg over het wettelijk kader, een duidelijk overzicht en schema waarop jij alles in kaart kan brengen.


Samengevat : twee wegen naar een oplossing

Je voelt ongetwijfeld dat ik je graag wil behoeden voor een procedure. En dat heeft vele redenen.

Ik was zelf advocaat en zag welke schade procedures kunnen aanrichten. Gelijk of ongelijk krijgen brengt zelden echte oplossingen.

Naast veel tijd en geld houdt  procederen jullie lange tijd in onzekerheid om dan uiteindelijk een rechter op basis van een "dossier" beslissingen te doen nemen die misschien niet afgestemd zijn op jullie situatie. De kans dat niemand tevreden is, naast het feit dat het je tonnen negatieve energie kost, is reëel.

Ik wil je niet overtuigen tot iets waar je niet achter staat, maar wel zeggen dat het de moeite loont om eerst de juiste begeleiding te zoeken om er samen uit te geraken. Zijn jullie het al verregaand eens, dan ben je daar ongetwijfeld al wel van overtuigd. Geraken jullie moeilijk op één lijn, vertrouw dan op een bemiddelaar die ervaren is om jullie ook daarin te begeleiden.

Zeker als jullie ouders zijn ben ik in de eerste plaats bezorgd over je kind. We weten dat kinderen een scheiding over het algemeen goed verwerken, tenzij ouders in conflict belanden.

Het grote verschil tussen beide wegen blijkt ook uit het schema hieronder. 

Heb je vragen of wil je meer informatie, aarzel alvast niet om contact te nemen.

 Maaike Goyens - Bemiddelaar & Juriste

Mijn missie?

"Bijdragen aan een wereld zonder vechtscheidingen, zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden".

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x