Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost komt de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt aan bod. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen (via deze link kan je daarover meer terugvinden), aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.De focus ligt op ouderlijke betrokkenheid. Terwijl men in de resultaten van het voormelde onderzoek spreekt over ‘welbevinden’ vervang ik die term door geluk.  

Je kan op veel manieren rekening houden met je kind, al hou ik zelf niet van vaste regels en voorschriften. Net als ons immers is elk kind anders. En verder hangt veel af van onder meer de organisatie van jullie leven. 

Toch een aantal tips voor álle ouders die uit elkaar gaan.

Als bemiddelaar ontmoet ik natuurlijk veel ouders die heel bewust kiezen om samen ouders te blijven ondanks hun partnerbreuk, en maximaal rekening te houden met het belang van hun kind. Ook zíj hebben verdriet of voelen boosheid. Ook zij ervaren de breuk soms als grote verrassing, en hebben het moeilijk ze te accepteren. Denk dus niet dat het ooit makkelijk is of vanzelf gaat.

Ik ontmoet natuurlijk ook ouders bij wie grote strijd woedt, of krijg te maken met situaties waarbij de één grote machteloosheid ervaart omdat in de andere ouder geen bondgenoot meer gevonden wordt voor de zorg en opvoeding van een kind.

Ik merkte bij het schrijven dat ik wel eens terughoudendheid voelde. Dat gebeurt vanuit de ervaring dat misschien niet alle ouders kunnen of willen aannemen dat een grote verantwoordelijkheid bij henzelf ligt. Hoe zij de scheiding verwerken, de keuze die ze al dan niet maken om voor ogen te houden dat ze (wat de onderlinge verstandhouding ook is) samen ouders blijven, de manier waarop ze bereidheid tonen om de relatie van een met elke ouder te blijven honoreren,...Het zijn deze elementen die in essentie telkens opnieuw naar voren komen als doorslaggevend en bepalend voor het geluk van een kind.

Partners scheiden, ouders niet

Je zal het nog lezen hieronder, maar kinderen wiens ouders conflicten kunnen oplossen, zorgen dat er geen blijvende spanningen heersen en die nog samen betrokken blijven bij de zorg en opvoeding zijn gelukkiger. 

Wist je trouwens dat het recht op welzijn voor kinderen, waaronder ook het psychisch welbevinden, neergeschreven staat in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties van 1989? Kinderen zijn afhankelijk van hun opvoeders natuurlijk, dus die rechten effectief toetsen of afdwingen is geen evidentie.

Hoe blijf je "samen" ouders als je uit elkaar gaat? 

Ik vertaal die resultaten naar de praktijk, en durf dan vooropstellen dat alle ouders die uit elkaar gaan een grote verantwoordelijkheid dragen.

Enerzijds om het proces van persoonlijke verwerking ten volle aan te gaan, zodat het ouderschap daar niet door overschaduwd raakt. Anderzijds om bewust vanaf het begin voor ogen te nemen dat de ouderrelatie, gebaseerd op de band tussen kind & beide ouders, niet eindigt samen met de partnerrelatie. 

Tijdens het samenleven zijn beide relaties veelal verstrengeld. Slaag je er in dit onderscheid bewust te maken, dan doe je je kind een groot plezier. 

Het klinkt als een evidentie, maar de praktijk leert dat het niet altijd eenvoudig is. Zelf durf ik al eens zeggen tegen ouders: 

 •  het gaat nu niet louter om jullie rechten op je kind, maar om het recht van je kind op de beste versie van jullie beide. Leef naar het voorbeeld waarvan je hoopt dat je kind het volgt.
 • het is niet aan jullie om elkaars rol als ouder te taxeren. Kies allebei maximaal voor het belang van je kind, en werk regelingen uit die daarbij aansluiten. Bij voorkeur samen en vanuit bondgenootschap. Reken er maar op dat je kind jullie beter kent dan je je kan voorstellen, en wijs genoeg is om uiteindelijk zélf je rol als ouder naar waarde in te schatten. 
 • wil je echt het belang van je kind vooropstellen, dan houdt dat wellicht in dat je je eigen belang op sommige vlakken een trapje lager plaatst. Weinig ouders immers kozen voor kinderen om ze vervolgens niet altijd bij zich te hebben. Maar een kind verdient twee ouders die ook van elkaar weten dat ze allebei belangrijk zijn.

Het is begrijpelijk dat soms tijd nodig is om de breuk te verwerken, zeker als je er zelf niet voor koos. Maar we moeten ook durven benoemen dat het ons als volwassenen toekomt om onze gevoelens niet te projecteren en het ouderschap niet te gebruiken om de andere ouder/een ex-partner te raken. Want in zo'n strijd is een kind altijd mee betrokken.


Elk kind verdient het recht op een liefdevolle en betrokken relatie met beide ouders, en twee ouders die keuzes maken in hun belang. Niet gebaseerd dus op onderlinge strijd, of een afrekening voor onderlinge conflicten, persoonlijke kwesties of ingegeven door eerder eigen belang van ouders.


Weet dat “samen ouders blijven” in de eerste plaats een bewuste mentale keuze is. Zelfs als het niet lukt om die keuze samen te maken omdat je stuit op verzet of weerstand van de andere ouder, dan kan je nog altijd kiezen om zelf niet mee te gaan in strijd en maximaal het belang van je kind voorop te stellen. 

Je neemt dan verantwoordelijkheid voor je persoonlijke verwerkingsproces en alle gevoelens die het contact met je ex-partner bemoeilijken door zelf verbinding voorop te stellen. 

Een tip?

Ik geloof dat het goed is om je op elk moment af te vragen of je volledig in je rol als ouder blijft staan als het om je kind gaat, of dat er mogelijk toch persoonlijke emoties meespelen.

‘Spreek en handel ik nu volledig als mama of papa, met het belang van ons kind centraal?’ 

Dat is een goede vraag om je heel regelmatig te stellen.Wat uit het onderzoek immers blijkt is dat kinderen die betrokkenheid van beide ouders ervaren na een scheiding en wiens ouders nog samen kunnen spreken, het gelukkigst zijn.

Waarbij betrokkenheid niet te verwarren is met de verblijfsregeling, zoals regelmatig wel eens gebeurt. Verblijfsco-ouderschap, zo schetst ook het onderzoek, is niet evident voor elk kind. Zéker als er veel conflicten zijn tussen ouders.

Het perspectief van kinderen bij scheiding van ouders

Het is goed voor ogen te houden dat een scheiding voor kinderen geen geïsoleerde gebeurtenis is. Het beleven ervan eindigt dus niet op het moment van de breuk. Het is een blijvende verlieservaring, en daar hoort natuurlijk ook verdriet bij.

Soms ervaren we dat als ouders anders, omdat je stilaan de draad van het leven weer oppikt. Je kind echter blijft geconfronteerd met de gevolgen van de scheiding.

Een scheiding brengt verandering, en dat is voor kinderen niet makkelijk. Hun leefwereld verandert, en er zijn vele andere gevolgen in meerdere of mindere mate.

Dat hangt samen met de keuzes die jullie als ouders maken, en soms ook onvermijdelijke gevolgen.

Zijn er verschillende opeenvolgende gezinstransities? Heeft je kind rekening te houden met nieuwe partners, die mogelijk ook kinderen hebben? Verhuizen beide ouders? Is de financiële impact van een scheiding voelbaar voor je kind? Ben je als ouder emotioneel minder beschikbaar, of zelfs praktisch omdat je bijvoorbeeld meer gaat werken? Blijven de contacten met vrienden, familie, grootouders, belangrijke spilfiguren even hecht? En uiteraard ook: blijven jullie beide betrokken bij de opvoeding, en is er contact- of een verblijfsregeling die dat mogelijk maakt? 

Veel bepalende factoren voor een kind, waarin het volledig afhankelijk is van ouders. Tenzij ouders er mee instemmen om hun kind uitdrukkelijk een stem te verlenen.

Soms brengt een scheiding ook een vorm van verlichting. Waren er veel spanningen en conflicten, dan is het eerder positief als deze wegvallen door de breuk. Omgekeerd is het natuurlijk zo dat conflicten of spanningen niet altijd afnemen na een scheiding. Weet dat slepende of onopgeloste conflicten of blijvende spanningen één van de meest doorslaggevende elementen zijn die niet bijdragen aan het geluk van je kind. Ook dat blijkt heel duidelijk uit het onderzoek. En dat weten we ook al lang.

Veel ouderlijke betrokkenheid, een goede relatie met familie en vrienden, afname van conflict en spanning tussen ouders hebben een gunstig effect op hoe een kind zich voelt. Het wetenschappelijk onderzoek is dus vrij helder: hoe meer ouders betrokken zijn bij hun kind en hoe minder conflict ze onderling hebben, hoe minder groot de impact van een ouderlijke echtscheiding op het welbevinden van hun kind zal zijn.Het toont ook aan dat als gescheiden ouders vaker sámen betrokken zijn bij hun kind, dit een positieve invloed heeft.

Spanning & conflict tussen gescheiden ouders….draagt niet bij tot geluk van een kind

Hierover gewoon kort en krachtig, want de resultaten van dit (en vele andere onderzoeken) zijn helder:

 • Kinderen wiens ouders na de scheiding geen of amper conflict hebben zijn gelukkiger
 • Kinderen wiens ouder regelmatig samen spreken over de kinderen zijn gelukkiger

De nuance in het onderzoek is dat de impact van conflicten tussen ouders groter is dan de impact van samen spreken. Kortom, het is in de eerste plaats belangrijk om conflicten op te lossen. Lukt het daarnaast ook nog om constructief te communiceren met elkaar en samen te spreken, dan is dat zeker een groot pluspunt.

Wat kan jij als ouder doen? 

In de tekst over het onderzoek wordt niet alleen gefocust op wat ouders sámen kunnen doen, maar ook wat elke ouder apart kan doen voor een kind bij scheiding. 

Ze verwijzen daarvoor naar het opvoedingsklimaat. Het onderzoek schetst de 4 opvoedingsstijlen uit het Raster van Baumrind, kort samengevat als volgt:


Democratische ouder 

“We praten veel”

Deze ouder geeft steun & controle


Verwennende ouder

 “Zij/hij is zo’n schat”

De ouder die alleen steun geeft

Autoritaire ouder 

“Omdat ik het zeg”

De ouder die alleen controle geeft

De niet-betrokken ouder 

“Los het zelf op”

De ouder die noch steun noch controle geeft

Vooral steun draagt bij aan het geluk van kinderen. Controle eigenlijk niet. Het advies gaat dus richting een democratische opvoedingsstijl, met de klemtoon op steun. Dat vertaalt zich in er zijn voor je kind, fijne dingen doen samen en een beperkter mate van controle. Minst gelukkig zijn alleszins de kinderen met een autoritaire of een niet betrokken ouder.

Citaat uit het onderzoek (en het geldt ook voor papa’s):

Betrokkenheid van de moeder bij de opvoeding van het kind (en dan liefst met een democratische opvoedingsstijl) is van belang indien moeders de negatieve gevolgen van een echtscheiding op het welbevinden van hun kinderen willen verlichten 

Fijn om te weten als “samen” moeilijk loopt tussen jullie: je draagt als mama of papa bij aan de levenstevredenheid van je kind, ook als je los van de andere ouder betrokkenheid toont aan je kind en steun geeft.

CONCLUSIES

Ondanks de beperkingen die in het onderzoek zelf worden vermeld toont het alleszins aan dat ouders de negatieve gevolgen van hun echtscheiding op het welbevinden van hun kinderen kunnen verlichten door:

 • steun : fijne dingen doen samen, luisteren naar hun kind
 • conflict & ruzie met elkaar te vermijden
 • beide betrokken te blijven, met focus op steun veeleer dan controle
In het onderzoek worden een aantal suggesties gedaan voor scheidende ouders samen:
 • Tijdens het scheidingsproces is het wel goed om een goede uitleg voor & over de scheiding te geven (eigen toevoeging: zonder daarbij een dader-slachtofferpatroon te installeren), en zeker eventueel schuldgevoel van het kind heel uitdrukkelijk weg te nemen.
 • Onopgelost conflict is nefast en weegt voor kinderen erg zwaar. Ze verwijzen ook uitdrukkelijk naar “verdoken conflicten”, die we allen wel kennen, toch? Er is een oproep om conflicten te verminderen en ze op te lossen. Ik vertaal dat naar: hou niet nodeloos een strijd gaande, toon jezelf van je meest verbindende kant en ga constructief om met conflicten. Conflicten zijn uiteraard onvermijdelijk. Maar zoals op alle andere vlakken in het leven waar we geconfronteerd worden met conflicten: verschillen zijn eigen aan ons als mensen. Hóe we er mee omgaan is bepalend. Geef je kind als ouders het goede voorbeeld. Wat er op persoonlijk vlak ook speelt: jullie blijven samen ouders, en je kind houdt van allebei.
 • Kinderen ervaren het als fijn als ouders nog samen kunnen spreken over hun. Naast gezamenlijke betrokkenheid, kunnen ouders na de echtscheiding ook apart betrokken zijn bij hun kind.
Ik vul als bemiddelaar aan met volgende suggesties:

 • Werk vanaf het begin aan een constructieve ouderrelatie, zodat conflicten (ook in de toekomst makkelijker) opgelost geraken.
 • Geef, in functie van de leeftijd & maturiteit, je kind een stem. Het is voor een kind een belangrijk signaal als rekening gehouden wordt met wat voor hem of haar belangrijk is.
 • Kies voor een ouderschapsregeling op maat, en ja…, ik denk dat een bemiddelaar best geplaatst is om te helpen om te komen tot een overeenkomst met afspraken op maat van jullie en je kind.
Suggesties uit het onderzoek voor elke ouder apart:
 • Kinderen wiens ouders een democratische opvoedingsstijl hanteren, met de klemtoon op steun, zijn het gelukkigst.
 • Wees beschikbaar, maak plezier en bewaak grenzen als nodig.
 • Toon betrokkenheid. Ik voeg daar graag een persoonlijke noot aan toe: je bent niet alleen ouder op de momenten dat je kind bij je is.
 • Ook het onderzoek refereert ernaar door te stellen dat verblijfsco-ouderschap niet voor alle kinderen de beste regeling is, zeker wanneer er veel conflicten zijn tussen ouders.
 • Betrokkenheid uit zich op zoveel meer manieren dan letterlijk je kind bij je hebben en ervoor zorgen. Uit dus je betrokkenheid op alle mogelijke manieren, en trek geen zwart-witte grens tussen “mijn” tijd en de “tijd van de andere ouder”. Het is voor een kind onnatuurlijk om op te groeien in twee totaal van elkaar afgescheiden werelden.
Mijn suggesties als bemiddelaar:

Uit elkaar gaan is een ingrijpende verlieservaring.

Je wil echter hoopvol de toekomst ook weer tegemoet gaan. Dat kan alleen door je leven stap per stap weer in handen te nemen en te sturen in een richting waar je geluk kan ervaren; je gevoelens te verwerken; een positieve focus te kiezen en de wijsheid te halen uit de voorbije relatie die je verder mee kan dragen maar nodeloze ballast los te laten. 

Zo doe je niet alleen jezelf maar ook je kind een plezier, want het zorgt dat je niet kiest voor strijd maar voor verbinding en kracht.

Dat is geen evidentie en vraagt tijd, dat weet ik goed. 

Altijd welkom als ik je of jullie kan helpen.

contact@perspectieven.be 

Groetjes,

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x