Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

Domicilie van je kind bij scheiding

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. 

Wat zijn de gevolgen daarvan?

Hoewel je kind in realiteit op twee plaatsen woont na de scheiding, kan het domicilieadres slechts op één plek staan. Daar zijn enkele gevolgen aan verbonden,.

Waar zet je het domicilie van je kind?

Daar waar je kind hoofdzakelijk verblijft.

Kiezen jullie voor een gelijkmatig verdeeld verblijf ('verblijfsco-ouderschap), dan beslissen jullie als ouders waar je het hoofdverblijf van je kind vestigt. 

De andere ouder kan dan wel je kind inschrijven in het verblijfsregister. Daardoor krijgt ook je kind dan de voordelen die de stad of gemeente aan inwoners verleent. Bv. kunnen deelnemen aan sportkampen, korting op toegang tot het zwembad,....

Welke gevolgen zijn verbonden aan het domicilie?

Ik merk in bemiddelingsgesprekken met ouders vaak dat er een emotioneel aspect verbonden is aan het domicilie. Dat sommige ouders het met andere woorden belangrijk vinden dat hun kind ook officieel bij hun gedomicilieerd staat. Soms zorgt dat voor wat spanning, want zoals je weet kan je kind slechts op één adres worden ingeschreven, zelfs bij een week-weekregeling of andere gelijk verdeelde verblijfsregeling.

Als je kind bij jou gedomicilieerd is, dan ontvang jij alle officiële briefwisseling voor je kind. Moet bijvoorbeeld het kids-id of de identiteitskaart voor je kind aangepast of vervangen worden, is er een ziekenhuisfactuur te betalen,....dan ontvang jij de oproepen daartoe.

Daarnaast zijn er een aantal gevolgen met financiële weerslag.

De gevolgen met financiële impact van het domicilie van je kind.

Verhoogde belastingvrije sommen in de personenbelasting.

Als ouder met kinderen ten laste geniet je van een hogere belastingvrije som, met andere woorden: op een groter deel van je inkomsten worden géén belastingen geheven. Daardoor betaal je minder belastingen. (Meer info over de bedragen vind je hier)

(Enkel) bij gelijk verdeeld verblijf voorziet de wet fiscaal co-ouderschap. Jullie kunnen daar onderling van afwijken, en in veel situaties is dat ook financieel gunstiger. Fiscaal co-ouderschap wil zeggen dat jullie de belastingvrije sommen voor kind ten laste verdelen bij helften.

Kiezen jullie voor fiscaal co-ouderschap dan blijft het zo dat een kind fiscaal ten laste van één van jullie staat (de ouder waar het kind gedomicilieerd is geniet de verminderde bedrijfsvoorheffing via het loon), maar staat wel de helft van de belastingvrije som af aan de andere ouder. Dat gebeurt naar aanleiding van de aanslag, door het juiste vakje (‘fiscaal co-ouderschap’) aan te kruisen in je fiscale aangifte. Op die manier worden dan de voordelen voor de helft doorgeschoven naar de andere ouder.

De voorwaarde voor fiscaal co-ouderschap is dat jullie overeenkomst bekrachtigd wordt bij vonnis en dat de overeenkomst expliciet vermeldt dat de huisvesting van je kind gelijk verdeeld is en dat jullie akkoord gaan om de toeslag op de belastingvrije sommen gelijk te verdelen.

Is het altijd voordelig?

Dat hangt erg af van de situatie. Vanaf 3 kinderen zou het steeds nadelig zijn alleszins. Naarmate kinderen ouder worden en de kosten toenemen kan het ook zo zijn dat fiscaal co-ouderschap niet het meest voordelige systeem is.

Betaalt één van jullie onderhoudsgeld voor je kind, of betaal je op een kindrekening (allebei) maandelijks bedragen; dan kan het best zijn dat het voordeliger is om 80% daarvan in te brengen, waardoor het wordt afgetrokken van je netto belastbaar inkomen.

Dat kan enkel als je kind niet ten laste van jou staat en niet bij jou gedomicilieerd is.

Het gevolg is dan dat de andere ouder de toeslag op de belastingvrije som volledig ontvangt.

Is er dus geen fiscaal co-ouderschap (in vele situaties is het gunstiger is dat één ouder het kind ten laste heeft, en de andere ouder onderhoudsgeld fiscaal kan inbrengen), dan kan de andere ouder onderhoudsgelden voor 80 % fiscaal inbrengen. Deze bedragen worden dan afgetrokken van het netto belastbaar inkomen, en ook dat resulteert in minder te betalen belastingen. Dat gaat dan zowel over het onderhoudsgeld dat aan de andere ouder wordt betaald, als over bijdragen in de buitengewone en verblijfsoverstijgende kosten. Ook als ze op een kindrekening worden gestort. 

Samengevat:

 • fiscaal co-ouderschap
  • bij gelijk verdeeld verblijf
  • domicilie kan slechts bij één ouder, die dan de verminderde bedrijfsvoorheffing geniet
  • één ouder heeft dan het kind fiscaal ten laste, maar via het aanslagbiljet worden de verhoogde belastingvrije sommen voor de helft doorgeschoven naar de andere ouder
  • jullie overeenkomst moet dan uitdrukkelijk fiscaal co-ouderschap vermelden, en ze moet bekrachtigd worden door de Familierechtbank of geregistreerd
 • geen fiscaal co-ouderschap
  • de ouder waar het kind gedomicilieerd is heeft het kind fiscaal ten laste en geniet van de belastingvrije sommen. 
  • de ouder die het kind ten laste heeft kan onderhoudsgeld níet fiscaal inbrengen, ook niet de eventuele bijdragen op de kindrekening. Omdat die ouder het voordeel van kind ten laste heeft.
  • de andere ouder (waar het kind níet gedomicilieerd is) kan 80 % van betaalde onderhoudsbijdragen (voor zowel verblijfsgebonden, buitengewone als verblijfsoverstijgende kosten) fiscaal inbrengen, waardoor ze worden afgetrokken van diens netto belastbaar inkomen

Gevolgen op vlak van de bedrijfsvoorheffing

Ontvang je loon, dan wordt via je loon een voorschot op te betalen belastingen ingehouden. Dat is de bedrijfsvoorheffing.

Hiervoor is er geen bijzondere regeling in het kader van verblijfsco-ouderschap. Het domicilie van je kind bepaalt met andere woorden welke ouder vermindering krijgt van bedrijfsvoorheffing.

Over hoeveel gaat het? Dat vind je hier.

Gevolgen op vlak van ziektekosten

Je kind is aangesloten bij de mutualiteit via één van de ouders. 

Jullie kiezen dat onderling, en het is in principe niet gekoppeld aan het domicilieadres van je kind. Terugbetalingen van de mutualiteit komen toe op rekening van de ouder aan wiens ziekenboekje het kind gekoppeld is of, als jullie dat zo doorgeven aan de mutualiteit, op een kindrekening.

Wanneer is het domicilie van je kind wel relevant in het kader van ziektekosten?

Voor de maximumfactuur, die per gezin bekeken wordt. Heeft jouw gezin medische kosten die een bepaald plafond overschrijven, dan krijg je hogere/nagenoeg volledige terugbetaling. Daarvoor kijkt de mutualiteit naar het domicilie.

Gevolgen op vlak van de kinderbijslag

In een ouderschapsovereenkomst beslissen jullie als ouders ook aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Aan één van jullie bijvoorbeeld, of op een kindrekening. 

Ligt je inkomen onder een bepaalde grens dan heb je mogelijk recht op een sociale toeslag.

Kiezen jullie voor verblijfsco-ouderschap, én beslissen jullie dat de kinderbijslag aan ieder toekomt, dan kijkt de uitbetaler van de kinderbijslag naar de situatie in elk gezin apart. Heeft slechts één van jullie recht op toeslag, dan krijg je de helft van de toeslag.

Is er geen verblijfsco-ouderschap, dan wordt gekeken naar de plek waar het kind hoofdzakelijk verblijft. En in essentie is dat ook waar het domicilie staat en ontvangt die ouder de volledige sociale toeslag.

Gevolgen voor de studiebeurs.

Sinds schooljaar 2019-2020 wordt de studiebeurs uitbetaald door de uitbetaler van de kinderbijslag, en gebeurt dat ook automatisch (zonder dat een aanvraag nodig is). Dat verandert zodra je kind na het secundair onderwijs gaat verder studeren. Dan is wel nog steeds een aanvraag nodig en dien je die ook nog steeds in bij de dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap.

Ook in dat verband is het domicilie van je kind doorslaggevend, want men kijkt naar het inkomen van het gezin waar het kind gedomicilieerd is.

Gevolgen als je een invaliditeitsuitkering ontvangt.

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je een invaliditeitsuitkering. 

Ben je alleenstaand dan is de uitkering 55 % van een (begrensd) brutoloon. , ben je samenwonend dan is dat 40 %.

Heb je echter ook een kind ten laste, dan is dat 65 %. Daarmee wordt in deze context bedoeld dat je kind bij jou gedomicilieerd is óf dat je een onderhoudsbijdrage betaalt van minimaal 111,55 € per maand en dat die verplichting is bekrachtigd bij vonnis of notarieel bepaald.

Gevolgen op vlak van de onroerende voorheffing

De jaarlijks te betalen belasting op onroerend goed vermindert voor wie kinderbijslaggerechtigde kinderen heeft, en de stijging verloopt in functie van het aantal kinderen. Heb je twee kinderen bij jou gedomicilieerd, dan krijg je automatisch korting.

Gevolgen op vlak van de waterfactuur

Op je waterfactuur betaal je een vast bedrag en daarnaast je waterverbruik. Per gedomicilieerde op jouw adres krijg je een korting op het vastrecht. In  2020 was dat bv 21,20 € per gedomicilieerde.

Die korting komt dus toe aan de ouder waar het kind gedomicilieerd is, ook bij verblijfsco-ouderschap.

Conclusie over domicilie

Je hebt nu een beeld van de gevolgen van het domicilieadres van je kind, dat kan helpen om alles in kaart te brengen. In het kader van een bemiddeling maken jullie daarover samen keuzes, afgestemd op jullie concrete situatie.

Ook dat aspect bespreek ik dus samen met jullie, zodat jullie geïnformeerd beslissingen kunnen nemen.

Overweeg je via bemiddeling samen & respectvol de scheiding te regelen? 

Dan hoop ik je snel te ontmoeten. Je kan me bereiken via een mailtje of dit contactformulier. Ik antwoord je persoonlijk zo snel als het me lukt.

Volg perspectieven op facebook voor inspiratie en informatie over alles dat te maken heeft met bemiddeling, verbinding, communicatie en scheiding.


Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x