Privacy

U deelt vrijwillig uw gegevens met ons, die wij uiteraard niet delen met derden. Ze worden enkel gebruikt in het kader van onze dienstverlening, waaronder u als koppel of partner persoonlijk ondersteunen. Onze medewerkers die uw gegevens tijdelijk beheren in het kader van bemiddeling zijn gebonden aan de gedragscode van erkende bemiddelaars.

U staat zelf in voor de juistheid van de gegevens, maar kan ons steeds verzoeken deze te verbeteren. Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief met uw verzoek te sturen. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen via ons contactformulier of contact@perspectieven.be. 

Perspectieven kan gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Perspectieven) inschakelen. Zo kan Perspectieven o.a. beroep doen op entiteiten voor administratieve doeleinden, hostingdoeleinden, communicatie- of marketingdoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order, maken van een afspraak of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van jotform, hubspot,onze webhoster webhero,.... Zij staan in voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Perspectieven verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. Perspectieven maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren. Perspectieven behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Perspectieven zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.

Perspectieven verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken.

Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijderd. 

U heeft een recht op inzage, waardoor wij u informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, verbeteren wij deze. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt.

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van Perspectieven. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot Perspectieven, Guffenslaan 46 te 3500 Hasselt (België) of via e-mail aan contact@perspectieven.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van Perspectieven een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x