Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna 'AV) van Perspectieven, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt en ingeschreven in het K.B.O. onder nummer BE0655.687.138. (hierna 'Perspectieven'). 

Wie een samenwerking aangaat met Perspectieven wordt verondersteld onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd. 

Algemene voorwaarden van toepassing op al de sessies 

Afspraken kunnen uiterlijk 48 u vooraf kosteloos geannuleerd worden. Dit kan per email of whatsapp. Wordt een afspraak niet of niet tijdig afgezegd, dan wordt de geplande sessie aangerekend, omwille van de tijd die werd voorzien. Tenzij uiteraard bij ziekte, geattesteerd met een doktersattest, dan wel wanneer contact wordt genomen en onderling een andere afspraak wordt gemaakt.

Perspectieven kan een afspraak annuleren of verzetten ingeval van ziekte of overmacht, of wanneer de dienstverstrekker in de onmogelijkheid is de dienst uit te voeren. Daartoe kan nooit schadevergoeding verschuldigd zijn, en uiteraard dient de cliënt dan geen vergoeding voor de geplande dienst te betalen.

Als de cliënt te laat komt, zelfs bij verwittiging, begint de geplande sessie op het uur dat gepland stond als aanvangsuur.

Diensten worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, ingepland per sessies van een uur. Per begonnen kwartier wordt 1/4 van het uurtarief bijkomend aangerekend. 

Door het inplannen van een gesprek gaat de cliënt akkoord met elektronische facturatie. Gezien afspraken kunnen worden ingepland met loutere vermelding van een emailadres, wordt de factuur ook louter per email verstuurd naar het bij het inplannen vermeldde emailadres.

Algemene voorwaarden omtrent dienstverlening in volledige trajecten

Het gebeurt dat gewerkt wordt in trajecten, die per mail worden voorgesteld aan cliënt(en). 

Het aanbod tot trajecten, via mail verstuurd, vervalt indien het niet binnen 15 kalenderdagen wordt aanvaard door de cliënt(en). Er komt een overeenkomst tussen Perspectieven en cliënt(en) komt tot stand als de cliënt bevestigt gebruik te willen maken van de diensten volgens de omschreven voorwaarden en tarieven. Die bevestiging kan blijken uit een mail van één der betrokkenen met medeweten van de andere(n), waarbij de andere betrokkene(n) geen blijk geeft het niet eens te zijn. Bevestiging kan ook blijken uit het plannen van een gesprek in het kader van of als reactie op het gedane aanbod. 

Daardoor wordt betaling verschuldigd van het gehele traject, dat integraal en in één keer gefactureerd wordt. Bij stopzetting van het traject, zonder dat alle sessies werden opgenomen dan wel diensten worden vertrekt, volgt geen terugbetaling.

Stopzetting van een traject kan blijken uit een mail van betrokkenen aan Perspectieven, dan wel wanneer tijdens een ononderbroken periode van 3 maanden sinds het laatste persoonlijk contact geen gesprek meer werd gepland door betrokkene(n) of geen reactie meer volgt op berichten van Perspectieven. 

De overeenkomst gericht op gesprekken of diensten in het kader van een traject worden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, geacht te worden afgerond binnen een termijn van maximaal 1 jaar. Daarmee wordt bedoeld dat al de gesprekken ingepland worden binnen deze termijn. Deze termijn loopt vanaf de datum van het eerste gesprek. De gesprekken of diensten die door de cliënt niet werden ingepland of aangevraagd binnen deze termijn van 1 jaar komen te vervallen na afloop van deze termijn. Dit alles uiteraard tenzij onderling andere afspraken worden gemaakt. 

Trajecten worden individueel opgestart, dan wel met twee of meerdere betrokkenen. Dit met uitzondering van bemiddelingstrajecten, waarbij uiteraard steeds minimaal twee betrokkenen verbonden zijn. 

Perspectieven gaat er van uit dat de betaling gebeurt door betrokkenen samen, dan wel ieder voor een evenredig aandeel. Zijn er meerdere betrokkenen, en spreken zij onderling een andere verhouding af, dan is die onderlinge afspraak niet tegenstelbaar aan Perspectieven. Perspectieven kan met andere woorden iedere betrokkene afzonderlijk aanspreken voor wat betreft zijn of haar aandeel. 

Zo één betrokkene zijn aandeel niet of niet-tijdig betaalt heeft Perspectieven het recht haar diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Dan blijft evenwel betaling verschuldigd. 

Diensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in het trajectaanbod of de offerte worden geacht niet te zijn inbegrepen worden bijkomend gefactureerd. 

Door uitdrukkelijk akkoord of impliciet akkoord (door het starten aan een traject bv) met het aanbod voor een traject, alsook door het inplannen van een afspraak stemt de cliënt in met elektronische facturatie. Doordat bij inplannen van gesprekken soms louter mailadres van één betrokkene wordt vermeld, gaat betrokkene er uitdrukkelijk mee akkoord dat facturen worden verzonden naar dit mailadres. Zo betrokkene wenst dat facturatie volledige adresgegevens vermeldt of bijkomende gegevens, of wordt opgesteld op naam van meerdere betrokkenen zal hij/zij dit vermelden bij het inplannen van de sessie of dienst.

Indien onze diensten worden verleend aan meerdere betrokkenen, dan is het in principe zo dat elke betrokkene een gelijk aandeel voldoet. Zeker voor wat bemiddeling betreft.  Spreken betrokkenen onderling anders af, dan kan dat niet aan Perspectieven worden tegengeworpen.

Specifieke algemene voorwaarden verbonden aan bemiddeling die gericht is op het uitwerken van een schriftelijk bemiddelingsakkoord of een juridische overeenkomst

Start van de bemiddeling

Een bemiddeling vangt aan zodra bemiddelingsprotocol en/of dienstenovereenkomst wordt ondertekend.

Bemiddelingsprotocol

De bepalingen omschreven in een door betrokkenen en bemiddelaar ondertekend protocol gelden steeds onverkort en met voorrang indien er bijkomende voorwaarden of afwijkende bepalingen (ten aanzien van huidige AV) in zijn opgenomen.

Doel van bemiddeling

Bemiddeling is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Met andere woorden: de bemiddelaar garandeert niet dat een bemiddeling effectief tot resultaat leidt. Bemiddeling is immers een vrijwillig proces.

Bemiddeling vraagt inspanning van alle betrokkenen, en het verloop van een bemiddeling is voor iedereen anders. 

Bemiddelingstraject

Het gebeurt dat gewerkt wordt in trajecten, die per mail worden omschreven. 

Het aanbod tot trajecten via eenvoudige mail verstuurd, vervalt indien ze niet binnen 15 kalenderdagen werden aanvaard door de cliënten die betrokken zijn bij de bemiddeling. Er komt een overeenkomst tussen Perspectieven en cliënt(en) komt tot stand als de cliënt bevestigt gebruik te willen maken van het aanbod van diensten volgens de in de mail omschreven voorwaarden en tarieven. Die bevestiging kan ook blijken uit het plannen van een gesprek in het kader van of als reactie op het gedane aanbod. Daardoor wordt betaling verschuldigd van het gehele traject, dat integraal en in één keer gefactureerd wordt. Bij stopzetting van het traject, zelfs indien geen akkoord wordt bereikt, volgt geen terugbetaling. Ook indien niet alle gesprekken of diensten nodig zijn of worden ingepland volgt geen gedeeltelijke terugbetaling.

Als de bepalingen omschreven onder 'Algemene voorwaarden omtrent dienstverlening in volledige trajecten ' gelden integraal en onverkort op bemiddelingstrajecten.

Specifieke kenmerken van bemiddeling

Bemiddeling is vrijwillig: niemand is verplicht te bemiddelen.

Bemiddeling is vertrouwelijk: alles dat gezegd en geschreven wordt in het kader van bemiddeling is strikt vertrouwelijk. De bepalingen omschreven in een bemiddelingsprotocol en/of dienstenovereenkomst dat/die door betrokkene(n) werd ondertekend zijn steeds, zonder uitzondering, van toepassing.

Wat valt niet onder de noemer bemiddeling als bedoelt in deze afdeling?

Wordt níet als bemiddeling beschouwd waarop deze specifieke voorwaarden van toepassing zijn:

  • relatiebemiddeling
  • kennismakingsgesprekken
  • bemiddeling waarbij het doel niet is om tot schriftelijke overeenkomst te komen
  • vraag om dienstverlening zonder beroep te doen op actieve bemiddeling, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de vraag om schriftelijk akkoord op te stellen omtrent onderling gemaakte afspraken

Voor de goede orde bevestigt Perspectieven evenwel de vertrouwelijkheid van elke communicatie tussen haar en cliënten in het kader van deze dienstverlening. Ook indien daarin juridische aspecten worden opgenomen. Enkel een schriftelijk akkoord door alle betrokkenen ondertekend heft de vertrouwelijkheid op.

Algemene voorwaarden omtrent facturatie en betaling.

Als onze facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na ontvangst ervan, tenzij de factuur een andere vervaldatum vermeld. Perspectieven heeft het recht activiteiten pas op te starten of niet verder te zetten als geen tijdige integrale betaling gebeurt. 

Elke vertraging in betaling leidt vanaf de vervaldag van rechtswege, zonder dat voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling nodig is, tot een verwijlsintrest van 1% per begonnen maand. Elke begonnen maand geldt als volledige maand. Dit geldt onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. 

Daarnaast is er, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 € als schadebeding omwille van de administratie en opvolging verbonden aan facturatie. Dit bedrag komt bovenop de hoofdsom, verwijlsintresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van het tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Perspectieven bevestigt uitdrukkelijk dat, zo er briefwisseling of mailverkeer nodig is om tot betaling te komen, dat er een forfaitaire vergoeding verschuldigd is van 12,00 € per brief of mail, te vermeerderen met de meerkost van eventuele aangetekende verzending. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlsintresten te betalen.

Betwistingen horen binnen de 5 werkdagen na verzending van de factuur aan Perspectieven kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. Dat mag per email. 

Algemene voorwaarden omtrent (de mogelijkheid tot ) uitvoering van diensten  en aansprakelijkheid

De door Perspectieven verrichte prestaties of diensten dienen steeds als inspanningsverbintenis te worden beschouwd, en nooit als resultaatsverbintenis.

Perspectieven is niet aansprakelijk, behalve ingeval van opzet of grove fout. Ook niet voor enige directe of indirecte schade (bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,....) waarvan wij in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk hebben onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

Onze aansprakelijkheid wordt in elk geval beperkt tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (exclusief BTW).

Bij normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring in de dienstverlening, stellen we alles in werking om op zo kort mogelijke termijn de diensten te hervatten. Normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn verbonden aan het persoonlijk karakter van onze dienstverlening, en kunnen niet worden beschouwd als tekortkomingen.

Bij overmacht zijn we niet gehouden onze verplichtingen na te komen. Dan kunnen we onze dienstverlening opschorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elk omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen of de uitvoering van onze diensten geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, maar niet beperkt: ziekte van de dienstverstrekker, onmogelijkheid om activiteiten te verrichten,....

De cliënt(en) zijn verantwoordelijk om zelf en actief alle gegevens nodig om de diensten uit te voeren tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Perspectieven tijdig en duidelijk te beantwoorden. Zeker wanneer het bijvoorbeeld gaat over het opstellen van een schriftelijk bemiddelingsakkoord is dat uiterst belangrijk. 

Vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig uitvoeren van diensten kan nooit aan Perspectieven ten laste gelegd worden. In dit geval kan Perspectieven ook beslissen om de uitvoering van diensten op te schorten. 

Algemene voorwaarden omtrent gebruik van teksten, logo's, communicatie,...

Het is verboden onze website, logo's, teksten, foto's en namen en in het algemeen al onze communicatie te gebruiken, kopiëren of reproduceren zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uitdrukkelijke bevestiging van de vertrouwelijkheid van elke communicatie

Onverminderd de specifieke bepalingen die hieronder aan bod komen over de context van bemiddelingsdiensten bevestigt Perspectieven dat álle communicaties tussen haar en cliënt(en) te beschouwen zijn als strikt vertrouwelijk en nooit te gebruiken buiten de context van de diensten. Ze mogen met andere woorden niet gedeeld worden met derden, noch gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure.

Vertrouwelijkheid en privacy

Perspectieven verbindt zich ertoe om enige informatie van cliënt(en) die als vertrouwelijk zouden kunnen worden beschouwd als vertrouwelijk te behandelen. Is de dienstverlening gericht op het uitwerken van een schriftelijk akkoord dan wel bemiddelingsakkoord, dan gelden terzake bijkomende afspraken en regels opgenomen in een bemiddelingsprotocol of dienstenovereenkomst. 

Perspectieven verklaart de privacywetgeving opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Voor meer info verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Nietigheid en volledigheid

 Als één of meer bepalingen van de AV op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan wordt hierdoor de wettelijkheid, geldigheid, uitvoerbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de AV niet aangetast.

Bemiddelingsbeding, bevoegdheid en toepasselijk recht

Perspectieven draagt bemiddeling hoog in het vaandel, en bij conflict over de uitoefening van de dienstverlening zal in eerste instantie poging tot bemiddeling ondernomen worden, bij een bemiddelaar naar keuze van de cliënt(en) die werkt in een regio die een straal van maximaal 50 kilometer van de maatschappelijke zetel van Perspectieven.

Pas wanneer een poging tot bemiddeling werd ondernomen kan rechtsgeldig een gerechtelijke procedure worden ingeleid.

Dit geldt niet voor betwistingen voortvloeiend uit niet, of niet tijdige betaling door cliënten, waarvoor Perspectieven het recht heeft deze steeds in te vorderen.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met onze diensten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x